Past Chairman

INDIAN INSTITUTE OF MATERIALS MANAGEMENT

Kolkata Branch

ROLL CALL OF HONORS

NAME

YEAR

  N. Pande
  M. M. Sabharwal
  Sumanta C Misra
  M. L. Capoor
  M. N. Mishra
  S. N. Jayanty
  H. C. Dewan
  D. N. Gupta
  N. J. Hartnett
  R. S. Johar
  S. K. Ghosh Dastidar
  AVM A. C. Lal
  Asok Das Gupta
  D. K. Choudhuri
  B. G. Sengupta
  R. K. Daga
  J. P. Malik
  D. K. Acharyya
  J. B. Roy Chowdhury
  S. B. Sarkar
  S. C. Bhattacharya
  B. N. Banerjee
  SumantaChatterji
  A. K. Srivastava
  S. K. Mukherjee
  D. N. Chakravarti
  Biplab Banerjee
  Amal Chakraborty
  Bimal Ghosh
  T. K. Mukherjee
  N. K. Kabra
  Sudhin Mitter
  Sukalyan Sarkar

 1960 - 66
 1966 - 67
 1967 - 70
 1970 - 71
 1971 - 72
 1972 - 74
 1974 - 75
 1975 - 76
 1976 - 77
 1977 - 78
 1978 - 79
 1979 - 80
 1980 - 82
 1982 - 83
 1983 - 84
 1984 - 85
 1985 - 87
 1987 - 88
 1988 - 89
 1989 - 91
 1991 - 93
 1993 - 94
 1994 - 96
 1996 - 97
 1997 - 98
 1998 - 2001
 2001 - 2003
 2003 - 2005
 2005 - 2007
 2007 - 2009
 2009 - 2011
 2011 - 2013
 2013 - 2015